Privatumo politika

Įsigaliojo 2022 metų liepos 28 dieną.

PRIVATUMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši UAB „Nekilnojama investicija“ (toliau – Mes) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato tvarką ir principus, kuriais remiantis tvarkomi interneto svetainėje www.termo-ekspertai.lt (toliau – Svetainės) lankytojų ir kitų fizinių asmenų (toliau vadinama – Jūsų) asmens duomenys.

1.2. Svetainėje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi, saugomi ir naudojami laikantis šios Privatumo politikos, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

2. VARTOJAMOS SĄVOKOS

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;

2.2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, pvz., rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

2.3. Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679;

2.4. Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį internetinis puslapis [http://termo-ekspertai.lt/] išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone);

2.5. kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

3. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

3.1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Nekilnojama investicija“, juridinio asmens kodas 305674372, buveinės adresas Jonavos g. 62A, Kaunas.

3.2. UAB „Nekilnojama investicija“ kontaktinius duomenis rasite ČIA.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

4.1. Prekių pardavimo, paslaugų teikimo, sutarties sudarymo ir vykdymo, apmokėjimo tikslais, mes renkame informaciją apie asmenis, klientus, potencialius klientus ir kitas suinteresuotąsias šalis.

4.2. Norėdami Mums pateikti užklausą dėl prekių asortimento, kitų Mūsų teikiamų paslaugų ar kitais klausimais, privalote pateikti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir gyvenamąjį miestą. Šie Jūsų asmens duomenys Svetainėje tvarkomi Mūsų teisėto intereso pagrindu siekiant atsakymą į užklausą pateikti suinteresuotam asmeniui. Jūsų užklausoje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tiek, kiek tai reikalinga tinkamoms ir kokybiškoms paslaugoms suteikti ar užklausoms atsakyti.

4.3. Norėdami užsiregistruoti Mūsų Svetainėje ir pateikti Mums prekių užsakymą privalote nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį bei gyvenamosios vietos adresą. Šie Jūsų asmens duomenys internetiniame puslapyje tvarkomi Mūsų teisėto intereso pagrindu siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Jūsų registracijos formoje ir prekių užsakyme pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tiek, kiek tai reikalinga tinkamoms ir kokybiškoms su prekių užsakymu susijusioms paslaugoms suteikti.

4.4. Taip pat, mūsų Svetainėje asmens duomenis tvarkome, įrašant naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį, kurį naudodami apsilankote šioje Svetainėje.

5. KOKIUS SLAPUKUS IR KODĖL NAUDOJAME?

5.1. Slapukų pagalba Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

5.1.1. Jūsų naudojamos naršyklės, operacinės sistemos ir įrenginio tipą;

5.1.2. Jūsų naršymo istoriją;

5.1.3. Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;

5.1.4. peržiūrėtas Svetainės sekcijas;

5.1.5. kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Svetainėje.

5.2. Slapukus naudojame siekdami:

5.2.1. užtikrinti Svetainės funkcionalumą;

5.2.2. tobulinti ir vystyti Svetainę, kad ji atitiktų Jūsų naršymo poreikius;

5.2.3. diegti Svetainėje naujas funkcijas, kurios palengvintų naudojimąsi puslapiu, informacijos puslapyje paiešką, taip pat sudarytų galimybes internetiniu puslapiu naudotis platesniam naudotojų ratui;

5.2.4. analizuoti naudotojų elgseną naršant Mūsų Svetainėje;

5.2.5. užtikrinti parduodamų prekių plėtrą;

5.2.6. pasiūlyti Jums savo parduodamą produkciją, atitinkančią Jūsų naršymo elgseną ir poreikius;

5.2.7. vesti statistiką apie tai, kaip yra naudojama Mūsų Svetainė.

5.3. Slapukai naudojami Jūsų sutikimo pagrindu, išskyrus tuos slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam Svetainės veikimui užtikrinti. Jums apsilankius Svetainėje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi Svetainėje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jūs bet kada galite išjungti slapukus tvarkydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu išjungsite slapukus savo naršyklėje arba kitu būdu, galite negalėti visa apimtimi naudotis Svetainės funkcijomis.

5.4. Slapukų naudojimo laikotarpiai:

6. KAIP PAŠALINTI SLAPUKUS IŠ SAVO ĮRENGINIO

6.1. Norėdami, kad slapukų pagalba Jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus.

6.2. Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės, juos galite rasti naudojamos naršyklės parinkčių meniu ar nustatymuose.

7. TELEFONINIŲ POKALBIŲ ĮRAŠYMAS

7.1. Telefoninių pokalbių įrašymas ir įrašų tvarkymas vykdomas siekiant užtikrinti paslaugų kokybę ir duomenų saugumą, t. y. užtikrinti tinkamą klientų aptarnavimo bei teikiamų konsultacijų telefonu kokybę, duomenų saugumą, vidaus administravimą, įrodymų rinkimą bei vertinti klientų išreikštą nepasitenkinimą, pastabas ar nuomonę dėl įsigytų prekių ar suteiktų paslaugų.

7.2. Kiekvienas skambinantis asmuo prieš pradedant įrašomą telefoninį pokalbį, yra informuojamas automatiniu pranešimu apie pokalbio įrašo darymą.

7.3. Skambinančio asmens ir darbuotojo asmens duomenys yra tvarkomi skambinančio asmens ir darbuotojo sutikimo, išreikšto vienareikšmiais veiksmais (pokalbio tęsimas), kad jo duomenys būtų tvarkomi pokalbio metu nurodytais tikslais, pagrindu.

7.4. Telefoninių pokalbių įrašai be skambinančio asmens ir darbuotojo sutikimo gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms, ikiteisminio tyrimo institucijoms, prokuratūroms, teismams, taip pat kitoms įstaigoms ar institucijoms įstatymų nustatyta tvarka.

7.5. Telefoninių pokalbių įrašus susitarimų dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu gali tvarkyti Bendrovės duomenų tvarkytojai. Esame pasitelkę UAB „Tele2“ tvarkyti įrašus. 

7.6. Telefoninių pokalbių įrašus tvarko Įmonės vadovo įgalioti darbuotojai. Prie telefoninių pokalbių įrašų prieigą turi tik tie darbuotojai, kuriems pavesta atitinkamus duomenis tvarkyti.

7.7. Telefoninių pokalbių įrašai yra tvarkomi ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Praėjus nurodytam laikotarpiui telefoninių pokalbių įrašai automatiniu būdu yra ištrinami.

8. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

8.1. Mes įsipareigojame užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai juos perduoti yra privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ar siekiant suteikti Jums reikiamas paslaugas, produktus, informaciją bei įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.

9. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

9.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis Svetainėje naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, tinkamai apsaugančiomis šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. Tačiau mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse, taip pat už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į jas patenkate naudodamiesi Mūsų Svetainėje esančias nuorodas.

10. JŪSŲ TEISĖS

10.1. Sutikdami su slapukų įrašymu į Jūsų galinį įrenginį, taip pat pateikdami Mūsų Svetainėje užklausą, Jūs įgyjate šias teises:

10.1.1. teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;

10.1.2. teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;

10.1.3. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

10.1.4. teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui;

10.1.5. teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

10.2. Norėdami įgyvendinti savo teises, susipažinti su Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašu galite ČIA.

10.3. Esant Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų neatitikimui ar yra kitaip pažeidžiamos Jūsų teisės ir laisvės, susisiekite su Mumis, o Mums negalint padėti, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka.

11. SĄLYGŲ KEITIMAS

11.1. UAB „Nekilnojama investicija” turi teisę bet kada keisti Privatumo politiką ar pripažinti ją negaliojančia, informavusi apie tai Jus Svetainėje.

11.2. Jei naudositės Svetaine po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Šiai Privatumo politikai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2. Visi kilę ginčai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

__________________________________________________________________