Garantinės sąlygos

Įsigaliojo 2022 m. liepos 28 d.

GARANTINĖS SĄLYGOS

1. UAB „Nekilnojama investicija“, juridinio asmens kodas 305674372, buveinės adresas Jonavos g. 62A, Kaunas (toliau – Bendrovė), Bendrovės atliktiems įrangos montavimo darbams suteikiama 5 metų garantija, parduotai įrangai suteikiamos visos gamintojo garantijos (garantinės sąlygos):

1.1. DAIKIN oro kondicionieriams, šilumos siurbliams bei kitiems įrenginiams suteikiama 36 mėn. garantija;

1.2. MITSUBISHI ELECTRIC oro kondicionieriams, šilumos siurbliams bei kitiems įrenginiams suteikiama 60 mėn. garantija;

1.3. NORDIS oro kondicionieriams ir šilumos siurbliams suteikiama 36 mėn. garantija;

1.4. ELECTROLUX oro kondicionieriams ir šilumos siurbliams suteikiama 24 mėn. garantija;

1.5. MIDEA oro kondicionieriams ir šilumos siurbliams suteikiama 36 mėn. garantija;

1.6. AUX oro kondicionieriams ir šilumos siurbliams suteikiama 24 mėn. garantija;

1.7. COOPER & HUNTER oro kondicionieriams, šilumos siurbliams bei kitiems įrenginiams suteikiama 24 mėn. garantija. Jei Pirkėjas ne rečiau kaip kartą per metus užsakė, o Bendrovės darbuotojai atliko įrangos techninį aptarnavimą (už Bendrovės nustatytus įkainius), tuomet suteikiama 60 mėn. garantija kompresoriams ir 36 mėn. garantija likusioms dalims.

Garantinės sąlygos įrangai sumontuotai serverinėse

2. Serverinės patalpose sumontuotai įrangai suteikiama 12 mėn. garantija.

Garantinis įrangos remontas

3. Garantinis remontas nemokamai atliekamas nustojus įrangai efektyviai veikti. Į garantinį remontą neįskaičiuotas įrangos techninis aptarnavimas – filtrų ar kt. dalių valymas ir kt. profilaktikos darbai. Suremontuotiems arba pakeistiems įrenginiams, jų komponentams garantija galioja likusį laiką (įrangos, gaminio garantinis terminas nepratęsiamas).

4. Garantinis įrangos remontas atliekamas iš anksto susitarus su Pirkėju ir tik Pirkėjui pateikus Bendrovės išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ir (arba) Įrangos, atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą. Garantiniam remontui įranga pristatoma į Bendrovės nurodytą vietą, o tuo atveju, jei įranga sumontuota Pirkėjo patalpose, neatlygintinai vykstama tik Lietuvos teritorijoje.

5. Pirkėjas visada gali kreiptis, konsultuotis iškilusiais klausimais dėl įrangos eksploatacijos,  techninio aptarnavimo ar remonto.

6. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, įrangos techninis aptarnavimas ar remontas atliekamas už papildomą kainą, kuri jei įmanoma, suderinama su Pirkėju iš anksto prieš atvykstant pas Pirkėją.

Įrangai garantija galioja šiais atvejais (visi išvardyti punktai būtini):

7. Bendrovės parduota įranga sumontuota Lietuvos Respublikos teritorijoje;

8. Parduotos įrangos montavimo darbus atliko kvalifikuoti ir (arba) sertifikuoti oro kondicionavimo, šildymo ir vėdinimo sistemų montavimo meistrai ar įmonės.

9. Įranga sumontuota naudojant sertifikuotas ir kokybiškas medžiagas.

Įrangai garantija negalioja šiais atvejais:

10. Gedimas įvyko dėl mechaninių įrangos pažeidimų, dėl elektros įtampos svyravimų ir netinkamo įžeminimo. Į įrenginio vidų patekę pašaliniai daiktai, skysčiai, medžiagos sukėlė gedimą. Stichinės nelaimės, gaisras, o taip pat buitiniai faktoriai darė įtaką gedimui. Gedimas įvyko dėl sąveikos su negarantiniu komponentu. Įrenginiai buvo naudojami ne pagal paskirtį.

11. Pirkėjas neturi PVM sąskaitos faktūros ir (arba) Įrangos, atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto.

12. Neįvykdyti šių sąlygų 7, 8 ir 9 punkto reikalavimai.

13. Įrangos montavimo, demontavimo darbus, priežiūrą ar remontą atliko ne kvalifikuota ir (arba) sertifikuota įmonė ar montuotojas. Pirkėjas neturi šiuos darbus, priežiūrą ar remontą atlikusios įmonės ar montuotojo išrašytos PVM sąskaitos faktūros ar kt. dokumento įrodančio paslaugos pirkimą.

14. Nebuvo laikomasi saugaus ir tinkamo įrangos montavimo, eksploatavimo ir priežiūros reikalavimų.

15. Įranga buvo eksploatuojama remontuojamuose, rekonstruojamuose, nebaigtuose statyti pastatuose.

16. Buitinis įrenginys eksplotuojamas dulkėtuose, chemiškai agresyviose patalpose ( spaustuvė, cheminės laboratorijos ir kt.).

17. Pirkėjas pastebėjęs įrenginio trūkumus, toliau naudojasi juo.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kada neįspėjant Pirkėjo keisti garantines sąlygas, įrangos garantinius terminus, jei parduodamos produkcijos gamintojas įrangos garantinius terminus ar sąlygas keičia.