Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Įsigaliojo 2022 metų liepos 28 dieną

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. SĄVOKOS

1. Pagrindinės Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) vartojamos sąvokos:

1.1. ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

1.2. asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;

1.3. duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

1.4. duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

1.5. duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne;

1.6. duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

1.7. duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;

1.8. Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679;

1.9. VDAI – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

1.10. kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, ADTAĮ ir kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. UAB „Nekilnojama investicija“ (toliau – Įmonė) Aprašas nustato duomenų subjekto teises, įtvirtintas Reglamente, šių teisių apimtį, įgyvendinimo sąlygas ir apribojimus, prašymų dėl duomenų subjekto teisių pateikimo ir nagrinėjimo tvarką ir duomenų subjekto skundų nagrinėjimo tvarką.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Reglamento 3 skyriaus nuostatomis.

4. Aprašas nustato bendrą teisių įgyvendinimo tvarką visoms Įmonės duomenų subjektų kategorijoms, nurodytoms Įmonės asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, taip pat Įmonės interneto svetainės lankytojams bei kitiems fiziniams asmenims, kurių asmens duomenis tvarko ar gali tvarkyti Įmonė.

5. Aprašo tikslas – atsižvelgiant į tvarkomų asmens duomenų apimtį, kategorijas, tvarkymo tikslus ir pagrindus, užtikrinti visapusišką duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, sudaryti sąlygas duomenų subjektams pateikti prašymus ir skundus dėl jų teisių įgyvendinimo ir nustatyti atsakymų į duomenų subjektų pateiktus prašymus ir skundus terminus, ne ilgesnius negu leidžia Reglamento 12 straipsnio 3 dalies nuostatos.

6. Įmonė siekdama užtikrinti skaidrumo principo įgyvendinimą glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba suteikia duomenų subjektams visą informaciją, reikalingą jiems realizuoti savo teises, įtvirtintas Reglamento 3 skyriuje bei Aprašo 6 punkte.

III. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

7. Duomenų subjektas turi šias teises:

7.1. teisę susipažinti su Įmonės tvarkomais jo asmens duomenimis;

7.2. teisę reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis;

7.3. teisę reikalauti ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

7.4. teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

7.5. teisę nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu;

7.6. teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Įmonei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, bei persiųsti gautus duomenis kitam duomenų valdytojui („teisė į duomenų perkeliamumą“);

7.7. teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą.

8. Duomenų subjektų teisės nėra absoliučios, jos ribojamos Reglamento, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis.

IV. TEISĖS SUSIPAŽINTI SU ĮMONĖS TVARKOMAIS ASMENS DUOMENIMIS APIMTIS

9. Bet kuris Įmonės duomenų subjektas turi teisę iš Įmonės gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su jo tvarkomais asmens duomenimis.

10. Duomenų subjektas taip pat turi teisę susipažinti su šia informacija:

10.1. asmens duomenų tvarkymo tikslu;

10.2. tvarkomų asmens duomenų kategorijomis;

10.3. jei asmens duomenys bus perduodami duomenų gavėjams – duomenų gavėjais ar jų kategorijomis;

10.4. numatomu saugojimo laikotarpiu jo tvarkomiems asmens duomenims, kuris gali būti apibrėžiamas konkrečiu terminu arba kitais kriterijais;

10.5. teise prašyti Įmonės ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu, taip pat šių teisių įgyvendinimo tvarka;

10.6. teise pateikti skundą priežiūros institucijai;

10.7. jei asmens duomenis pateikė ne pats duomenų subjektas – informacija apie asmens duomenis perdavusį asmenį.

11. Duomenų subjektas įgyvendindamas šiame skyriuje nustatytą teisę prašyme nurodo vardą, pavardę, su kokia konkrečia informacija, numatyta Aprašo 10 punkte, jis nori susipažinti, arba nurodo, kad nori susipažinti su visa Aprašo 10 punkte numatyta informacija. Prašymas turi būti patvirtintas duomenų subjekto parašu. Taip pat duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę pateikdamas tapatybę įrodantį dokumentą. Duomenų subjektas prašyme gali nurodyti, kokiu būdu nori gauti atsakymą į pateiktą prašymą.

12. Duomenų subjekto teisės susipažinti su Įmonėje tvarkomais jo asmens duomenimis įgyvendinimo tvarką nustato Aprašo XI skyrius.

V. TEISĖS REIKALAUTI IŠTAISYTI ASMENS DUOMENIS APIMTIS

13. Bet kuris Įmonės duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Įmonė ištaisytų netikslius jo tvarkomus asmens duomenis. Taip pat Įmonės duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Įmonė papildytų neišsamius jo asmens duomenis. Duomenų subjektas negali reikalauti Įmonės papildyti jau tvarkomus jo asmens duomenis naujais duomenimis, kurie nėra reikalingi Įmonės tikslams, dėl kurių yra tvarkomi atitinkamo duomenų subjekto asmens duomenys, pasiekti.

14. Duomenų subjektas teikdamas prašymą dėl netikslių asmens duomenų ištaisymo ar neišsamių asmens duomenų papildymo turi nurodyti vardą, pavardę, kurie Įmonės tvarkomi jo asmens duomenys yra netikslūs arba neišsamūs, ir nurodyti tikslius arba papildomus asmens duomenis. Prašymas turi būti patvirtintas duomenų subjekto parašu. Taip pat duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę pateikdamas tapatybę įrodantį dokumentą. Duomenų subjektas prašyme gali nurodyti, kokiu būdu nori gauti atsakymą į pateiktą prašymą. Įmonė privalo įsitikinti, ar duomenų subjekto pateikti patikslinti ar papildomi asmens duomenys yra teisingi.

15. Duomenų subjekto teisės reikalauti ištaisyti arba papildyti netikslius arba neišsamius jo asmens duomenis įgyvendinimo tvarką nustato Aprašo XI skyrius.

VI. TEISĖS REIKALAUTI IŠTRINTI ASMENS DUOMENIS („TEISĖS BŪTI PAMIRŠTAM“) APIMTIS, SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

16. Bet kuris Įmonės duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Įmonė ištrintų jo tvarkomus asmens duomenis. Šia teise duomenų subjektas gali pasinaudoti tik esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:

16.1. duomenų subjekto tvarkomi asmens duomenys yra nebereikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami ir tvarkomi;

16.2. duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo Įmonėje yra grindžiamas jo asmens duomenų tvarkymas;

16.3. duomenų subjektas nesutinka su jo asmens duomenų tvarkymu ir yra tenkinamos Aprašo 25 punkte nustatytos sąlygos duomenų subjektui pasinaudoti teise nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu bei nėra Aprašo 26 punkte įtvirtintų šios teisės apribojimų;

16.4. duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymui Įmonė neturi teisėto pagrindo.

17. Duomenų subjekto teisė reikalauti Įmonės ištrinti jo asmens duomenis yra ribojama šiais atvejais:

17.1. asmens duomenų tvarkymas yra būtinas profilaktinės ir darbo medicinos tikslais, siekiant įvertinti darbuotojo darbingumą, profesinę ligą ir jo darbo vietoje kylančius rizikos veiksnius jo sveikatai;

17.2. Įmonė tvarko duomenų subjekto asmens duomenis vykdydama savo teisines prievoles, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;

17.3. Įmonė siekia pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

18. Duomenų subjektas teikdamas prašymą ištrinti jo asmens duomenis privalo nurodyti vardą, pavardę, vieną iš Aprašo 16 punkte pateikiamų sąlygų, taip pat kokius konkrečius asmens duomenis Įmonė privalo ištrinti, arba nurodyti, kad Įmonė privalo ištrinti visus jo tvarkomus asmens duomenis. Prašymas turi būti patvirtintas duomenų subjekto parašu. Taip pat duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę pateikdamas tapatybę įrodantį dokumentą. Duomenų subjektas prašyme gali nurodyti, kokiu būdu nori gauti atsakymą į pateiktą prašymą.

19. Duomenų subjekto teisės reikalauti ištrinti jo Įmonės tvarkomus asmens duomenis įgyvendinimo tvarką nustato Aprašo XI skyrius.

VII. TEISĖS APRIBOTI SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ APIMTIS, SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

20. Bet kuris Įmonės duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Įmonė apribotų jo asmens duomenų tvarkymą. Šia teise Įmonės duomenų subjektas gali pasinaudoti tik esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:

20.1. Įmonė patenkina duomenų subjekto prašymą ištaisyti ar patikslinti netikslius ar neišsamius jo asmens duomenis. Šiuo atveju asmens duomenų tvarkymas apribojamas laikotarpiui kol Įmonė ištaisys ar patikslins netikslius ar neišsamius duomenų subjekto asmens duomenis;

20.2. duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymui Įmonė neturi teisėto pagrindo ir duomenų subjektas nėra pateikęs prašymo, kad Įmonė ištrintų jo neteisėtai tvarkomus asmens duomenis;

20.3. duomenų subjekto tvarkomi asmens duomenys yra nebereikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami ir tvarkomi, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti savo teisinius reikalavimus.

21. Duomenų subjekto prašomas jo tvarkomų asmens duomenų apribojimas nedaro poveikio Įmonės vykdomam šių duomenų saugojimui.

22. Įmonei patenkinus duomenų subjekto prašymą apriboti jo asmens duomenų tvarkymą ji nebegali toliau tvarkyti duomenų subjekto apribotų asmens duomenų, išskyrus saugojimą, nebent gauna raštišką duomenų subjekto sutikimą arba siekia pareikšti, vykdyti ar apginti savo teisinius reikalavimus, taip pat kai siekia apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises arba gali pagrįsti tolesnius apribotų asmens duomenų tvarkymo veiksmus viešuoju interesu. Apie esamas priežastis, leidžiančias Įmonei toliau tvarkyti apribotus duomenų subjekto asmens duomenis, Įmonė duomenų subjektą privalo informuoti ne vėliau kaip per 10 dienų.

23. Duomenų subjektas teikdamas prašymą apriboti jo asmens duomenis privalo nurodyti vardą, pavardę, vieną iš Aprašo 20 punkte nurodytų sąlygų, kokius duomenų subjekto tvarkomus asmens duomenis Įmonė privalo apriboti, arba nurodyti, kad Įmonė privalo apriboti visus duomenų subjekto tvarkomus asmens duomenis, ir nustatyti laikotarpį, kuriam apribojamas jo asmens duomenų tvarkymas. Asmens duomenų apribojimo laikotarpis prašyme gali būti apibrėžiamas konkrečiu terminu arba kitais kriterijais. Asmens duomenų apribojimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei reikalinga duomenų subjektui pasiekti tikslus, dėl kurių yra prašoma apriboti asmens duomenų tvarkymą. Prašymas turi būti patvirtintas duomenų subjekto parašu. Taip pat duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę pateikdamas tapatybę įrodantį dokumentą. Duomenų subjektas prašyme gali nurodyti, kokiu būdu nori gauti atsakymą į pateiktą prašymą.

24. Duomenų subjekto teisės reikalauti apriboti jo Įmonės tvarkomus asmens duomenis įgyvendinimo tvarką nustato Aprašo XI skyrius.

VIII. TEISĖS NESUTIKTI SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU APIMTIS, SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

25. Bet kuris Įmonės duomenų subjektas turi teisę nesutikti su tolesniu Įmonės atliekamu jo asmens duomenų tvarkymu. Šia teise Įmonės duomenų subjektas gali pasinaudoti tik esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:

25.1. Įmonė tvarko duomenų subjekto asmens duomenis Įmonės ar trečiųjų asmenų teisėto intereso pagrindu. Šios sąlygos pagrindu duomenų subjekto teisė nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu yra ribojama Aprašo 26 punkto nustatyta tvarka;

25.2. duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi ne tik tiesioginės rinkodaros, bet ir kitais tikslais, duomenų subjekto nesutikimas su jo asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais nedaro poveikio jo asmens duomenų tvarkymui kitais tikslais.

26. Duomenų subjekto teisė nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu Aprašo 25.1 punkte nustatytos sąlygos pagrindu gali būti apribojama, jei Įmonė įrodo, kad jos ar trečiųjų asmenų egzistuojantis teisėtas interesas yra viršesnis už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves arba, jei Įmonės tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys, su kurių tolesniu tvarkymu nesutinka duomenų subjektas, yra reikalingi Įmonei pareikšti, vykdyti arba apginti savo teisinius reikalavimus.

27. Duomenų subjektas teikdamas prašymą dėl nesutikimo su tolesniu jo asmens duomenų tvarkymu privalo nurodyti vardą, pavardę, vieną iš Aprašo 25 punkte nurodytų sąlygų, su kokių asmens duomenų tolesniu tvarkymu duomenų subjektas nesutinka, arba nurodyti, kad duomenų subjektas nesutinka su visų jo asmens duomenų tvarkymu. Prašymas turi būti patvirtintas duomenų subjekto parašu. Taip pat duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę pateikdamas tapatybę įrodantį dokumentą. Duomenų subjektas prašyme gali nurodyti, kokiu būdu nori gauti atsakymą į pateiktą prašymą.

28. Duomenų subjekto teisės nesutikti su tolesniu jo asmens duomenų tvarkymu įgyvendinimo tvarką nustato Aprašo XI skyrius.

IX. TEISĖS Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ APIMTIS, SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

29. Bet kuris Įmonės duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Jei Įmonė turi technines galimybes, duomenų subjektas gali reikalauti Įmonės tiesiogiai persiųsti jo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui. Šiomis teisėmis Įmonės duomenų subjektas gali pasinaudoti tik esant abejoms žemiau nurodytoms sąlygoms:

29.1. duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas duomenų subjekto sutikimu arba sutarties, sudarytos tarp duomenų subjekto ir Įmonės, vykdymu;

29.2. duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, t. y. skaitmeninėje formoje.

30. Duomenų subjektas teikdamas prašymą gauti su juo susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu privalo nurodyti vardą, pavardę, kokius asmens duomenis duomenų subjektas siekia gauti arba nurodo, kad duomenų subjektas siekia gauti visus jo Įmonės tvarkomus asmens duomenis. Jei duomenų subjektas teikia prašymą Įmonei persiųsti jo asmens duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui, papildomai duomenų subjektas prašyme nurodo, kuriam duomenų valdytojui jo nurodomi asmens duomenys turi būti persiunčiami. Prašymas turi būti patvirtintas duomenų subjekto parašu. Taip pat duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę pateikdamas tapatybę įrodantį dokumentą. Duomenų subjektas prašyme gali nurodyti, kokiu būdu nori gauti atsakymą į pateiktą prašymą.

31. Duomenų subjekto teisės į duomenų perkeliamumą įgyvendinimo tvarką nustato Aprašo XI skyrius.

X. TEISĖS ATŠAUKTI DUOTĄ SUTIKIMĄ APIMTIS IR SĄLYGOS

32. Jei Įmonė duomenų subjekto asmens duomenis tvarko sutikimo pagrindu, duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti duotą savo sutikimą.

33. Duomenų subjekto atšauktas sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis nedaro poveikio sutikimo galiojimo laikotarpiu vykdyto duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo teisėtumui.

34. Duomenų subjektas teikdamas prašymą Įmonei, kuriuo atšaukia savo duotą sutikimą, privalo nurodyti vardą, pavardę, sutikimo pasirašymo datą, sutikime nurodytą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo tikslą ar kitą sutikime nurodytą informaciją, kuri padėtų identifikuoti sutikimą, kurį duomenų subjektas nori atšaukti. Prašymas turi būti patvirtintas duomenų subjekto parašu. Taip pat duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę pateikdamas tapatybę įrodantį dokumentą. Duomenų subjektas prašyme gali nurodyti, kokiu būdu nori gauti atsakymą į pateiktą prašymą.

35. Duomenų subjekto teisės atšaukti sutikimą įgyvendinimo tvarką nustato Aprašo XI skyrius.

XI. DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

36. Duomenų subjekto teisės, įtvirtintos Aprašo III skyriuje, įgyvendinamos šio skyriaus nustatyta tvarka ir terminais.

37. Duomenų subjektas siekdamas įgyvendinti vieną ar kelias Aprašo III skyriuje įtvirtintas teises teikia Įmonei laisvos formos prašymą. Duomenų subjekto prašymas privalo atitikti Aprašo IV-X skyrių reikalavimus, keliamus prašymo turiniui.

38. Prašymas teikiamas el. paštu [email protected]

39. Prašymą duomenų subjektas gali pateikti pats arba per atstovą. Duomenų subjekto atstovas teikdamas prašymą duomenų subjekto vardu privalo kartu pateikti dokumentus, patvirtinančius jo kaip atstovo teises.

40. Įmonė gautą duomenų subjekto prašymą išnagrinėja ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Įmonė turi teisę pratęsti duomenų subjekto prašymo nagrinėjimo laikotarpį iki 2 mėnesių, jei dėl svarbių priežasčių negali išnagrinėti gauto prašymo per 1 mėnesio terminą. Apie pratęstą duomenų subjekto prašymo nagrinėjimo laikotarpį Įmonė privalo informuoti duomenų subjektą ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, pateikdama svarbias priežastis, dėl kurių negali išnagrinėti duomenų subjekto prašymo per 1 mėnesio terminą.

41. Įmonė atsakymą į duomenų subjekto prašymą duomenų subjektui pateikia tokiu būdu, kokį duomenų subjektas nurodo savo prašyme. Jei prašyme duomenų subjektas nenurodo, kokiu būdu norėtų gauti atsakymą iš Įmonės arba, jei duomenų subjekto prašyme nurodytu būdu Įmonė duomenų subjektui atsakymo suteikti negali dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių, duomenų subjektui atsakymas suteikiamas duomenų subjekto el. pašto adresu ar kitais duomenų subjekto tvarkomais kontaktiniais duomenimis.

42. Įmonė atsakymus į duomenų subjektų prašymus teikia nemokamai. Jei duomenų subjektas teikia akivaizdžiai nepagrįstus arba neproporcingus prašymus, teikiamų prašymų turinys yra pasikartojantis, Įmonė gali:

42.1. atsisakyti pateikti atsakymą į teikiamą nepagrįstą ar neproporcingą prašymą, taip pat į pasikartojančio turinio prašymą. Šiuo atveju duomenų subjektas apie Įmonės atsisakymą pateikti atsakymą į jo prašymą yra informuojamas per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos;

42.2 pareikalauti prieš pateikiant atsakymą į duomenų subjekto prašymą pagrįsto mokesčio, atitinkančio administracines išlaidas, kurias Įmonė patirs rinkdama duomenų subjekto prašomą pateikti informaciją, nagrinėdama prašymą ir pateikdama atsakymą į prašymą.

43. Įmonė privalo patvirtinti duomenų subjekto tapatybę prieš įgyvendindama jo turimas teises. Įmonė gali prašyti duomenų subjekto pateikti papildomą informaciją ar kitu būdu patvirtinti savo tapatybę per 10 dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos. Prašydama duomenų subjekto pateikti papildomą informaciją ar kitu būdu patvirtinti savo tapatybę Įmonė nurodo, kokią papildomą informaciją duomenų subjektas turi pateikti arba kokių kitų priemonių duomenų subjektas turi imtis Įmonei siekiant tinkamai patvirtinti jo tapatybę, taip pat nurodo protingą papildomos informacijos pateikimo ar kitų priemonių įgyvendinimo terminą. Jei per Įmonės nustatytą terminą duomenų subjektas nesuteikia Įmonei papildomos informacijos ar nesiima įgyvendinti Įmonės nurodytų kitų priemonių, kurios padėtų identifikuoti duomenų subjektą, Įmonė turi teisę atsisakyti nagrinėti ir pateikti atsakymą į duomenų subjekto prašymą. Apie Įmonės atsisakymą priimti prašymą ir atsisakymo priežastis duomenų subjektas informuojamas per 10 dienų nuo termino, Įmonės nustatyto duomenų subjektui dėl papildomos informacijos pateikimo ar kitų priemonių įgyvendinimo, pabaigos.

44. Jei duomenų subjekto atstovas nepateikia dokumentų, patvirtinančių jo kaip atstovo teisių, Įmonė turi teisę atsisakyti priimti duomenų subjekto atstovo teikiamą prašymą. Apie Įmonės atsisakymą priimti prašymą bei atsisakymo priežastis duomenų subjekto atstovas yra informuojamas per 10 dienų nuo prašymo gavimo Įmonėje dienos.

45. Duomenų subjektų prašymus nagrinėja, atsakymus į prašymus rengia ir šiame Aprašo skyriuje nustatytais atvejais duomenų subjektus informuoja bei jų prašo papildomos informacijos ar nustato kitų priemonių įgyvendinimą atsakingas Įmonės darbuotojas.

46. Įmonė, išnagrinėjusi duomenų subjekto prašymą, pateikia duomenų subjektui atsakymą. Atsakyme nurodoma, ar prašymas buvo patenkintas, ar atmestas. Jei prašymas yra tenkinamas, atsakyme nurodoma, kokia apimtimi prašymas yra tenkinamas ir nustatomas terminas atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą, per kurį Įmonė įsipareigoja įgyvendinti prašyme nurodytus reikalavimus. Jei prašymas yra tenkinamas iš dalies arba atmetamas, atsakyme nurodomos priežastys, dėl kurių prašymas buvo tik iš dalies patenkintas arba atmestas. Jei prašymas buvo patenkintas tik iš dalies arba atmestas, duomenų subjektas turi teisę teikti skundą Įmonei Aprašo XII skyriuje nustatyta tvarka.

XII. DUOMENŲ SUBJEKTŲ SKUNDŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

47. Įmonė siekdama užtikrinti visapusišką duomenų subjektų teisių įgyvendinimą sudaro duomenų subjektams galimybes teikti skundus dėl iš dalies nepatenkintų ar atmestų prašymų peržiūrėjimo. Duomenų subjektai taip pat gali teikti skundus, jei per 1 mėnesį nuo prašymo Įmonei pateikimo dienos Įmonė nesiima jokių veiksmų dėl pateikto duomenų subjekto prašymo, t. y., Aprašo XI skyriuje nustatyta tvarka nepateikia atsakymo, neinformuoja duomenų subjekto apie atsisakymą pateikti atsakymą ir nevykdo kitų Aprašo XI skyriuje nustatytų veiksmų.

48. Skunde privalo būti nurodoma viena iš priežasčių, įtvirtintų Aprašo 47 punkte, dėl kurios teikiamas skundas. Jei skundas teikiamas dėl to, kad Įmonė duomenų subjekto prašymą patenkino tik iš dalies arba atmetė, skunde turi būti nurodomos priežastys, dėl kurių duomenų subjektas mano, kad jo prašymas turi būti tenkinamas visa apimtimi. Prie skundo pridedama duomenų subjekto patenkinto tik iš dalies, atmesto arba neišnagrinėto prašymo kopija bei Įmonės atsakymo, jei toks duomenų subjektui buvo pateiktas, kopija.

49. Skundas teikiamas el. paštu [email protected]

50. Skundą duomenų subjektas gali pateikti pats arba per atstovą. Duomenų subjekto atstovas teikdamas skundą duomenų subjekto vardu privalo kartu pateikti dokumentus, patvirtinančius jo kaip atstovo teises ir pareigas.

51. Duomenų subjekto skundo nagrinėjimo terminai sutampa su duomenų subjekto prašymo nagrinėjimo terminais, įtvirtintais Aprašo 40 punkte.

52. Atsakymo į duomenų subjekto skundą pateikimo būdai sutampa su atsakymo į duomenų subjekto prašymą pateikimo būdais, numatytais Aprašo 41 punkte.

53. Įmonė atsakymus į duomenų subjektų skundus teikia neatlygintinai.

54. Įmonė privalo patvirtinti skundą teikiančio duomenų subjekto tapatybę. Įmonė siekdama nustatyti duomenų subjekto tapatybę turi teises, įtvirtintas Aprašo 43 punkte.

55. Įmonė atsisako nagrinėti duomenų subjekto skundą, jei yra išnagrinėjusi ir pateikusi atsakymą į duomenų subjekto skundą dėl tų pačių priežasčių ir dėl to paties duomenų subjekto prašymo. Apie Įmonės atsisakymą nagrinėti pakartotinį duomenų subjekto skundą ir atsisakymo priežastis duomenų subjektas informuojamas per 10 dienų nuo pakartotinio skundo Įmonėje gavimo dienos.

56. Jei duomenų subjekto atstovas nepateikia dokumentų, patvirtinančių jo kaip atstovo teisių ir pareigų, Įmonė turi teisę atsisakyti priimti duomenų subjekto atstovo teikiamą skundą. Apie Įmonės atsisakymą priimti skundą ir atsisakymo priežastis duomenų subjekto atstovas yra informuojamas per 10 dienų nuo skundo gavimo Įmonėje dienos.

57. Duomenų subjektų skundus nagrinėja ir atsakymus į skundus rengia atsakingas Įmonės darbuotojas. Skundo negali nagrinėti tas pats darbuotojas, kuris nagrinėjo duomenų subjekto prašymą, kurio pagrindu duomenų subjektas teikia skundą.

58. Įmonė, išnagrinėjusi duomenų subjekto skundą, pateikia duomenų subjektui atsakymą. Atsakyme nurodoma, ar skundas buvo patenkintas, ar atmestas. Jei skundas yra pagrįstas ir tenkintinas, peržiūrimas duomenų subjekto teiktas prašymas ir atsakyme nurodoma, kokia apimtimi prašymas yra tenkinamas ir nustatomas terminas atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą, per kurį Įmonė įsipareigoja įgyvendinti prašyme nurodytus reikalavimus. Jei skundas yra atmetamas, atsakyme nurodomos skundo atmetimo priežastys.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

59. Visi Įmonės duomenų subjektai, įgyvendindami savo teises, įtvirtintas Reglamento 3 skyriuje, ir darbuotojai, nagrinėjantys duomenų subjektų prašymus ir skundus, privalo laikytis šiame Apraše nustatytos duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos.

60. Įmonės darbuotojai su Aprašu supažindinami pasirašytinai.

61. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas Įmonės duomenų subjektams yra pateikiamas interneto svetainėje www.investmentgroup.lt, www.termo-ekspertai.lt taip pat gali būti siunčiamas el. paštu.

_________________________________